ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта NovaBulgaria.eu

Термини и определения

Нова България означава вестник „Нова България” – печатна и електронна медия на българите в Белгия, Нидерландия и Люксембург.

Уебсайт е интернет страницата с домейн име www.novabulgaria.eu

Ползвател е всяко лице, което ползва цялата или част от информацията и ресурсите, предоставяни чрез Уебсайта. Ползватели включва както регистрираните, така и нерегистрираните потребители.

Регистрирани ползватели означава Ползватели, регистрирали се на Уебсайта чрез предоставяне на лични данни.

Бюлетин е рекламно или друго съобщение, предоставящо информация за актуални новини и предстоящи събития, изпратено по електронен път или друг начин до Ползвателите, регистрирали се на Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на системите с цел набавяне на облага или добиване на информация (hack) незаконно или в противоречие с обществения морал, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Общи условия означава общи условия за ползване на Уебсайта.

Ползване на Уебсайта

Общите условия уреждат съдържанието на отношенията между Нова България и Ползвателите от момента на зареждане на Уебсайта до преустановяването на ползването на съдържанието му, а за Регистрираните потребители – докато регистрацията им е активна. Със зареждането на Уебсайта, Ползвателите следва да се запознаят с Общите условията и се задължават да ги спазват.

Регистрация и предоставяне на лични данни 

За регистрация в Уебсайта, включително и за използване на възможността за публикуване на информация (обяви, коментари, събития и др.), е необходимо Ползвателят да е дееспособно лице, навършило 14 години и да има работещ електронен адрес. Непълнолетните или частично недееспособните лица следва да са получили предварителното разрешение на родителите или попечители си, преди извършването на регистрацията.

Регистрацията в Уебсайта се извършва чрез попълването на определена за това форма. Потребителят следва доброволно да попълни формата, като предостави вярна и точна информация. С регистрирането си Потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва. В случай че Потребителят не предостави вярна или точна информация, Нова България може да откаже регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Ползвателят предоставя на Нова България свои лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С изпращането на попълнените лични данни при регистрацията си в Уебсайта Потребителят се съгласява да предостави тези данни на Нова България и се съгласява да предостави правото на Нова България да администрира и обработва тези данни за целите на индивидуализиране на потребностите на Ползвателите, за целите на повишаването на качеството на услугите, предоставяни от Уебсайта, за изпращане на Бюлетини, както и за изпращане по електронен път и по пощата на търговска информация.

Ползвателят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Нова България. Нова България осигурява на ползвателите, за които се отнасят личните данни, всички права, включително за достъп, коригиране и заличаване на данните, съгласно Закона за защита на личните данни.

При регистрацията си в Уебсайта, Ползвателите избират и въвеждат потребителско име и парола, която да използват при последващи влизания. Лична отговорност на Ползвателите е да съхраняват потребителското си име и пароли, така че да не бъдат използвани против тяхната воля. Нова България си запазва правото да ограничи възможните опити за въвеждане на потребителско име и парола, като може да блокира достъпа след определен брой грешни въвеждания. С това се цели защита на евентуално незаконно или нежелано от Ползвателя използване на регистрацията му.

Декларация за поверителност 

Уебсайтът може да използва технологията “бисквитки”(“cookies”), за да проследи общата информация за Ползвателя и да установи връзка между компютъра на Ползвателя и Уебсайта. Тази връзка гарантира, че когато Ползвателят посети Уебсайта, той ще получи по-качествен достъп. Информацията, събрана посредством технологията “бисквитки” не е лична информация. С модифициране на настройките на браузъра си Ползвателят може да избере да бъде уведомен, когато се установи “бисквитки” или да откаже да приема всички „бисквитки”.

Доставчици на рекламни услуги – трети страни, включително Google – използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на вече осъществени посещения на Уебсайта. Използването на „бисквитката“ на DoubleClick позволява на Google и неговите партньори, както и на други доставчици на рекламни услуги, да показват реклами на ползвателите на Уебсайта въз основа на техните посещения. Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ на DoubleClick за рекламирането въз основа на интереси като посетят като посетят Настройките за реклама на Google.

Когато на Уебсайта са показани реклами от други доставчици и рекламни мрежи – трети страни, Ползвателят може да посети техните уебсайтове и да забрани използването на “бисквитки“ за рекламирането въз основа на интереси (ако съответният доставчик или рекламна мрежа предлага такава възможност).

Интелектуална собственост 

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстовете, софтуерът, видеото, музиката, звуците, графиките, илюстрациите, художествените оформления, имената, логата, статиите, публикациите, рубриките, инициативите, марките, марките за услуги и други материали, означенията („Съдържанието”) са обект на авторско право, индустриална собственост и/или друг вид право на собственост. Съдържанието обхваща както собствено съдържание или съдържание, контролирано от Нова България, така и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за ползване на Нова България и/или се използва на правно основание от Нова България.

Потребителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му единствено за лични нужди и няма право да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично без изричното писмено съгласие на Нова България.

Публикуване на материали

Ползвателите изпращат материали за публикуване в Електронното издание на Уебсайта или в печатната версия на вестника чрез използването на нарочната за това форма, намираща се на Уебсайта, или директно на електронната поща на Нова България или чрез използване на други налични средства за добавяне на материал.

Всеки изпратен материал подлежи на проверка за правопис и пунктуация и се изобразява на Уебсайта посредством предварително одобрен от Нова България за това нарочен формат.

Всички Ползватели, които предоставят материали за публикуване в Електронното издание на Уебсайта или в печатната версия на вестника, със самото действие по предоставянето на материалите чрез ползването на средствата за добавяне на материал на Уебсайта или чрез самото изпращане на материала на Нова България декларират, че са пълноправни автори на материалите, като при липса на посочен друг автор се презюмира, че авторството принадлежи на Ползвателя, предоставил материала.

При посочване на друг автор Ползвателят се задължава да предостави на Нова България в електронен вид или на хартиен носител конкретния лицензионен договор и други писмени съглашения в хипотезата на чл.36 от Закона за авторските и сродните му права (ЗАПСП), ако има такива, които му дават правото да използва материала и да предлага същия по безжичен път или по кабел на неограничен брой лица достъп до материала или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях в разумен срок, като ако това не бъде изпълнено, се презюмира, че автор на материала е лицето, което го е предоставило на Нова България.

При неизпълнение на задълженията от предходното изречение Ползвателят носи неограничена отговорност за евентуални претенции за обезщетения, отправени към Нова България и реално платени от същия на истинския автор на произведението.

Със самото действие по предоставянето на материалите за публикуване на Уебсайта Ползвателят предоставя без възнаграждение на Нова България неизключителното право да предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до материалите или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях по смисъла на чл. 18 от ЗАПСП за максималния срок, предвиден в българското законодателство.

По всяко време след предоставянето на материалите на Уебсайта, Ползвателят в качеството си на автор има право:

  1. да иска признаване на неговото авторство върху материалите;
  2. да реши дали материалите да бъдат разгласени под псевдоним или анонимно;
  3. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на материалите;
  4. да иска запазване на целостта на материалите и да се противопоставя на всякакви промени в тях, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
  5. да променя материалите, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
  6. да спре използването на материалите поради промени в убежденията си.

С приемането на материал за публикуване в Уебсайта или за отпечатване в печатното издание на вестника, ползвателят автоматично се добавя в рубриката “Автори” на Уебсайта и/или на вестника и всеки следващ публикуван негов материал се свързва функционално с неговото име. Конкретните лични данни, публикувани в рубриката “Автори” на Уебсайта и/или на книжното тяло на вестника, се предоставят от Авторите по тяхно усмотрение, като отговорността за тяхната коректност и актуалност изцяло принадлежи на съответния Автор, който доброволно ги е предоставил на Уебсайта.

Използваната от Уебсайта нарочна форма за публикуване на материалите създава предпоставки, които в достатъчна степен могат да гарантират защита от непозволено използване на материала. Цитирането на материалите е допустимо само с изричното посочване на техния автор и на Уебсайта.

Нова България има право да откаже публикуване на всякакви материали без ограничения. Нова България може да преустанови достъпа до който и да е материал без предупреждение.

Чрез предоставяне на материали за публикуване Авторът се съгласява напълно и безусловно те да бъдат публикувани на Уебсайта и/или на страниците на книжното тяло на вестника освен ако изрично и писмено не е уговорено друго.

Достъп до Уебсайта и отговорност 

Чрез публикуването и поддръжката на Уебсайта Нова България не поема никакви задължения към Ползвателите нито към трети лица. Нищо в настоящите Общи условия не следва да се възприема като задължаване на Нова България за извършване на определено действие или бездействие. Съдържанието на Уебсайта има за цел да информира Ползвателите относно новини, събития, обяви, полезни връзки. Предоставяната чрез Уебсайта информация и режимът й на предоставяне (свободно или срещу регистрация) може да бъде променян по всяко време едностранно от Нова България.

Ползвателите отговорят лично за хардуерните и софтуерните си познания, които им позволяват да използват Уебсайта пълноценно. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и Уебсайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта.

Нова България не поема отговорност за сигурността, достъпността и целостта на предаваните по електронен път чрез Интернет данни между Уебсайта и Ползвателите; не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, забавяния, загуби, щети /включително в случай на вируси/, повреда на телефонни линии, на компютърни системи, върху които Нова България няма контрол; не носи отговорност за вреди, нанесени вследствие на Злоумишлени действия на трети лица и/или Ползватели срещу Уебсайта и/или срещу трети лица или Ползватели; не носи отговорност в случай на вреди, причинени от записи, атаки или изтриване на информация върху или от сървърите на хостващото дружество; не носи отговорност за вреди, нанесени на трети лица и/или Ползватели вследствие на записи, атаки и/или въпроси, направени от Ползватели на Уебсайта.

Ползвателят няма право да изпраща или записва на Уебсайта или да разпространява по друг начин информация, която е незаконна, нарушаваща добрите нрави, секретна или е вредна за развитието на подрастващото поколение.

Ползвателят няма право да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Собственост

Вестник „Нова България” се издава от “Za Bulgarite” Ltd. 

Вестник „Нова България” се разпространява на хартиен носител на територията на Кралство Белгия, Кралство Нидерландия и Великото Херцогство Люксембург и електронно в интернет пространството чрез Уебсайта.

Заключителни условия 

Настоящите Общи условия се актуализират периодично. Ползвателят следва при всяко влизане да проверява Общите условията. В случай че Ползвател не е съгласен с промяна в Общите условия, той следва незабавно да преустанови ползването на Уебсайта и съответно да заличи регистрацията си.

Нова България ще полага всички усилия, за да поддържа постоянния достъп до Уебсайта възможен. В определени случаи е възможно временно преустановяване на достъпа с цел профилактика, обновяване на съдържанието или по други независещи от Нова България причини.

Ползвателят следва да известява Нова България писмено веднага при узнаване за Злоумишлени действия от която и да е трета страна (включително друг Ползвател) или узнаване за каквито и да действия или претенции, че този Уебсайт или неговото съдържание нарушава авторски прави, права върху марки или други права, произтичащи от договорни отношения и/или от закона.

Нова България не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез хипервръзки, публикувани на Уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

Нова България не носи отговорност за информацията, публикувана непосредствено на Уебсайта от ползватели, във вид на: коментари, мнения, обяви и други.